• Itctech
  • ITC TECH
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 18000Btu  Daikin FTXV50QVMV/RXV50QVMV Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 18000Btu Daikin FTXV50QVMV/RXV50QVMV
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 9000Btu  Daikin FTXV25QVMV/RXV25QVMV Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 9000Btu Daikin FTXV25QVMV/RXV25QVMV
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 25000Btu  Daikin FTHF71RVMV/RHF71RVMV Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 25000Btu Daikin FTHF71RVMV/RHF71RVMV
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 21000Btu  Daikin FTHF60RVMV/RHF60RVMV Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 21000Btu Daikin FTHF60RVMV/RHF60RVMV
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 18000Btu  Daikin FTHF50RVMV/RHF50RVMV Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 18000Btu Daikin FTHF50RVMV/RHF50RVMV
Điều hòa treo tường một chiều inverter 24000Btu Daikin FTKS71GVMV/RKS71GVMV Điều hòa treo tường một chiều inverter 24000Btu Daikin FTKS71GVMV/RKS71GVMV
Điều hòa treo tường một chiều inverter 24000Btu Daikin FTKC71TVMV/RKC71TVMV Điều hòa treo tường một chiều inverter 24000Btu Daikin FTKC71TVMV/RKC71TVMV
Điều hòa treo tường một chiều inverter 21000Btu Daikin FTKC60TVMV/RKC60TVMV Điều hòa treo tường một chiều inverter 21000Btu Daikin FTKC60TVMV/RKC60TVMV
Điều hòa treo tường một chiều inverter 18000Btu Daikin FTKC50TVMV/RKC50TVMV Điều hòa treo tường một chiều inverter 18000Btu Daikin FTKC50TVMV/RKC50TVMV
Điều hòa treo tường một chiều inverter 12000Btu Daikin FTKC35TVMV/RKC35TVMV Điều hòa treo tường một chiều inverter 12000Btu Daikin FTKC35TVMV/RKC35TVMV
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 18000Btu Panasonic CU/CS-YZ18UKH-8
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 12000Btu Panasonic CU/CS-YZ12UKH-8
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 9000Btu Panasonic CU/CS-YZ9UKH-8
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter cao cấp 18000Btu Panasonic CU/CS-Z18TKH-8
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter cao cấp 24000Btu Panasonic CU/CS-Z24TKH-8
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter cao cấp 9000Btu Panasonic CU/CS-Z9TKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều inverter sang trọng 9000Btu Panasonic CU/CS-VU9SKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều inverter sang trọng 12000Btu Panasonic CU/CS-VU12SKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều inverter cao cấp 24000Btu Panasonic CU/CS-U24TKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều inverter cao cấp18000Btu Panasonic CU/CS-U18TKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều DUAL INVERTER 24000Btu LG V24END
Điều hòa treo tường 2 chiều DUAL INVERTER 24000Btu LG B24END
Điều hòa treo tường 2 chiều DUAL INVERTER 9000Btu LG B10END
Điều hòa treo tường 2 chiều DUAL INVERTER 18000Btu LG B18END
Điều hòa treo tường 2 chiều DUAL INVERTER 12000Btu LG B13END
Điều hòa treo tường 1 chiều DUAL INVERTER 24000Btu LG V24ENF
Điều hòa treo tường 1 chiều DUAL INVERTER 12000Btu LG V13ENS
Điều hòa treo tường 1 chiều DUAL INVERTER 18000Btu LG V18ENF
Điều hòa treo tường 1 chiều DUAL INVERTER 9000Btu LG V10ENV
Điều hòa treo tường 1 chiều thường 9000Btu Funiki SC 09MMC Điều hòa treo tường 1 chiều thường 9000Btu Funiki SC 09MMC
Điều hòa treo tường 2 chiều thường 9000Btu Funiki SH 09MMC Điều hòa treo tường 2 chiều thường 9000Btu Funiki SH 09MMC
Điều hòa treo tường 1 chiều thường 12000Btu Funiki SC 12MMC Điều hòa treo tường 1 chiều thường 12000Btu Funiki SC 12MMC
Điều hòa treo tường 2 chiều thường 12000Btu Funiki SH 12MMC Điều hòa treo tường 2 chiều thường 12000Btu Funiki SH 12MMC
Điều hòa treo tường 2 chiều thường 24000Btu Funiki SH 24MMC Điều hòa treo tường 2 chiều thường 24000Btu Funiki SH 24MMC
Điều hòa treo tường 2 chiều thường 18000Btu Funiki SH 18MMC Điều hòa treo tường 2 chiều thường 18000Btu Funiki SH 18MMC
Điều hòa treo tường 1 chiều thường 18000Btu Funiki SC 18MMC Điều hòa treo tường 1 chiều thường 18000Btu Funiki SC 18MMC
Điều hòa treo tường 1 chiều thường 24000Btu Funiki SC 24MMC Điều hòa treo tường 1 chiều thường 24000Btu Funiki SC 24MMC
Điều hòa treo tường 1 chiều thường 18000Btu Fujitsu ASAA18FMTA-A/AOAA18FMTAHA Điều hòa treo tường 1 chiều thường 18000Btu Fujitsu ASAA18FMTA-A/AOAA18FMTAHA
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 9000Btu Fujitsu ASAG09LLTB-V/AOAG09LLTB-V Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 9000Btu Fujitsu ASAG09LLTB-V/AOAG09LLTB-V
Điều hòa treo tường 1 chiều thường 24000Btu Fujitsu ASAA24FMTA-A / AOAA24FMTAHA Điều hòa treo tường 1 chiều thường 24000Btu Fujitsu ASAA24FMTA-A / AOAA24FMTAHA
Điều hòa treo tường 1 chiều thường 12000Btu Fujitsu ASAA12BMTA-A/ AOAA12BMTA-A Điều hòa treo tường 1 chiều thường 12000Btu Fujitsu ASAA12BMTA-A/ AOAA12BMTA-A
Điều hòa treo tường 1 chiều thường 9000Btu Fujitsu ASAA09BMTA-A/ AOAA09BMTA-A Điều hòa treo tường 1 chiều thường 9000Btu Fujitsu ASAA09BMTA-A/ AOAA09BMTA-A
Điều hòa áp trần 2 chiều thường 60000BTU/61000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-H600 Điều hòa áp trần 2 chiều thường 60000BTU/61000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-H600
Điều hòa áp trần 1 chiều thường 60000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-600 Điều hòa áp trần 1 chiều thường 60000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-600
Điều hòa áp trần 2 chiều thường 50000BTU/52000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-H500 Điều hòa áp trần 2 chiều thường 50000BTU/52000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-H500
Điều hòa áp trần 1 chiều thường 50000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-500 Điều hòa áp trần 1 chiều thường 50000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-500
Điều hòa áp trần 2 chiều thường 36000BTU/39000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-H360 Điều hòa áp trần 2 chiều thường 36000BTU/39000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-H360
Điều hòa áp trần 1 chiều thường 36000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-360 Điều hòa áp trần 1 chiều thường 36000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-360
Điều hòa áp trần 2 chiều thường 24000BTU/26000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-H240 Điều hòa áp trần 2 chiều thường 24000BTU/26000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-H240
Điều hòa áp trần 2 chiều thường 28000BTU/30000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-H280 Điều hòa áp trần 2 chiều thường 28000BTU/30000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-H280
Điều hòa áp trần 1 chiều thường 28000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-280 Điều hòa áp trần 1 chiều thường 28000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-280
Điều hòa áp trần 1 chiều thường 24000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-240 Điều hòa áp trần 1 chiều thường 24000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-240