Tủ đứng (đặt sàn)

Điều hòa tủ đứng 1 chiều thường 60000Btu Sumikura APF/APO-600 Điều hòa tủ đứng 1 chiều thường 60000Btu Sumikura APF/APO-600
Điều hòa tủ đứng 1 chiều thường 36000Btu Sumikura APF/APO-360 Điều hòa tủ đứng 1 chiều thường 36000Btu Sumikura APF/APO-360
Điều hòa tủ đứng 1 chiều thường 48000Btu Sumikura APF/APO-480 Điều hòa tủ đứng 1 chiều thường 48000Btu Sumikura APF/APO-480
Điều hòa tủ đứng 1 chiều thường 50000Btu Sumikura APF/APO-500 Điều hòa tủ đứng 1 chiều thường 50000Btu Sumikura APF/APO-500
Điều hòa tủ đứng 1 chiều thường 28000Btu Sumikura APF/APO-280 Điều hòa tủ đứng 1 chiều thường 28000Btu Sumikura APF/APO-280
Điều hòa tủ đứng 1 chiều thường 24000Btu Sumikura APF/APO-240 Điều hòa tủ đứng 1 chiều thường 24000Btu Sumikura APF/APO-240
Điều hòa tủ đứng 1 chiều thường 21000Btu Sumikura APF/APO-210 Điều hòa tủ đứng 1 chiều thường 21000Btu Sumikura APF/APO-210
Điều hòa tủ đứng 2 chiều thường 24000Btu lạnh, 26200Btu sưởi Sumikura APF/APO-H240 Điều hòa tủ đứng 2 chiều thường 24000Btu lạnh, 26200Btu sưởi Sumikura APF/APO-H240
Điều hòa tủ đứng 2 chiều thường 28000Btu lạnh, 29000Btu sưởi Sumikura APF/APO-H280 Điều hòa tủ đứng 2 chiều thường 28000Btu lạnh, 29000Btu sưởi Sumikura APF/APO-H280
Điều hòa tủ đứng 2 chiều thường 36000Btu lạnh, 37000Btu sưởi Sumikura APF/APO-H360 Điều hòa tủ đứng 2 chiều thường 36000Btu lạnh, 37000Btu sưởi Sumikura APF/APO-H360
Điều hòa tủ đứng 2 chiều thường 50000Btu lạnh, 51000Btu sưởi Sumikura APF/APO-H500 Điều hòa tủ đứng 2 chiều thường 50000Btu lạnh, 51000Btu sưởi Sumikura APF/APO-H500
Điều hòa tủ đứng 2 chiều thường 48000Btu lạnh, 49000Btu sưởi Sumikura APF/APO-H480 Điều hòa tủ đứng 2 chiều thường 48000Btu lạnh, 49000Btu sưởi Sumikura APF/APO-H480
Điều hòa tủ đứng 2 chiều thường 60000Btu lạnh, 61000Btu sưởi Sumikura APF/APO-H600 Điều hòa tủ đứng 2 chiều thường 60000Btu lạnh, 61000Btu sưởi Sumikura APF/APO-H600