Treo tường

Điều hòa treo tường 1 chiều 9000Btu dòng Titan Sumikura APS/APO-092/Titan-A Điều hòa treo tường 1 chiều 9000Btu dòng Titan Sumikura APS/APO-092/Titan-A
Điều hòa treo tường  2 chiều inverter 12000Btu lạnh 13200 sưởi Sumikura APS/APO-H120/DC Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 12000Btu lạnh 13200 sưởi Sumikura APS/APO-H120/DC
Điều hòa treo tường  2 chiều inverter 24000Btu lạnh 24500 sưởi Sumikura APS/APO-H240/DC Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 24000Btu lạnh 24500 sưởi Sumikura APS/APO-H240/DC
Điều hòa treo tường  1 chiều inverter 12000Btu lạnh Sumikura APS/APO-120/DC Điều hòa treo tường 1 chiều inverter 12000Btu lạnh Sumikura APS/APO-120/DC
Điều hòa treo tường  1 chiều inverter 9000Btu lạnh Sumikura APS/APO-092/DC Điều hòa treo tường 1 chiều inverter 9000Btu lạnh Sumikura APS/APO-092/DC
Điều hòa treo tường  2 chiều inverter 9000Btu lạnh 9100 sưởi Sumikura APS/APO-H092/DC Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 9000Btu lạnh 9100 sưởi Sumikura APS/APO-H092/DC
Điều hòa treo tường  1 chiều inverter 24000Btu lạnh Sumikura APS/APO-240/DC Điều hòa treo tường 1 chiều inverter 24000Btu lạnh Sumikura APS/APO-240/DC
Điều hòa treo tường  1 chiều inverter 18000Btu lạnh Sumikura APS/APO-180/DC Điều hòa treo tường 1 chiều inverter 18000Btu lạnh Sumikura APS/APO-180/DC
Điều hòa treo tường 1 chiều 24000Btu dòng Titan Sumikura APS/APO-240/Titan-A Điều hòa treo tường 1 chiều 24000Btu dòng Titan Sumikura APS/APO-240/Titan-A
Điều hòa treo tường 1 chiều 12000Btu dòng Titan Sumikura APS/APO-120/Titan-A Điều hòa treo tường 1 chiều 12000Btu dòng Titan Sumikura APS/APO-120/Titan-A
Điều hòa treo tường 2 chiều 28000Btu lạnh 29000Btu sưởi dòng Titan Sumikura APS/APO-H280/Titan-A Điều hòa treo tường 2 chiều 28000Btu lạnh 29000Btu sưởi dòng Titan Sumikura APS/APO-H280/Titan-A
Điều hòa treo tường 2 chiều 24000Btu lạnh 25000Btu sưởi dòng Titan Sumikura APS/APO-H240/Titan-A Điều hòa treo tường 2 chiều 24000Btu lạnh 25000Btu sưởi dòng Titan Sumikura APS/APO-H240/Titan-A
Điều hòa treo tường 2 chiều 9000Btu lạnh 9300Btu sưởi dòng Titan Sumikura APS/APO-H092/Titan-A Điều hòa treo tường 2 chiều 9000Btu lạnh 9300Btu sưởi dòng Titan Sumikura APS/APO-H092/Titan-A
Điều hòa treo tường 2 chiều 18000Btu lạnh 18500Btu sưởi dòng Titan Sumikura APS/APO-H180/Titan-A Điều hòa treo tường 2 chiều 18000Btu lạnh 18500Btu sưởi dòng Titan Sumikura APS/APO-H180/Titan-A
Điều hòa treo tường 2 chiều 12000Btu lạnh 13000Btu sưởi dòng Titan Sumikura APS/APO-H120/Titan-A Điều hòa treo tường 2 chiều 12000Btu lạnh 13000Btu sưởi dòng Titan Sumikura APS/APO-H120/Titan-A
Điều hòa treo tường  2 chiều inverter 18000Btu lạnh 18500 sưởi Sumikura APS/APO-H180/DC Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 18000Btu lạnh 18500 sưởi Sumikura APS/APO-H180/DC
Điều hòa treo tường 1 chiều 28000Btu dòng Titan Sumikura APS/APO-280/Titan-A Điều hòa treo tường 1 chiều 28000Btu dòng Titan Sumikura APS/APO-280/Titan-A
Điều hòa treo tường 1 chiều 18000Btu dòng Titan Sumikura APS/APO-180/Titan-A Điều hòa treo tường 1 chiều 18000Btu dòng Titan Sumikura APS/APO-180/Titan-A