Treo tường

Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 18000Btu Panasonic CU/CS-YZ18UKH-8 Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 18000Btu Panasonic CU/CS-YZ18UKH-8
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 12000Btu Panasonic CU/CS-YZ12UKH-8 Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 12000Btu Panasonic CU/CS-YZ12UKH-8
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 9000Btu Panasonic CU/CS-YZ9UKH-8 Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 9000Btu Panasonic CU/CS-YZ9UKH-8
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter cao cấp 18000Btu Panasonic CU/CS-Z18TKH-8 Điều hòa treo tường 2 chiều inverter cao cấp 18000Btu Panasonic CU/CS-Z18TKH-8
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter cao cấp 24000Btu Panasonic CU/CS-Z24TKH-8 Điều hòa treo tường 2 chiều inverter cao cấp 24000Btu Panasonic CU/CS-Z24TKH-8
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter cao cấp 9000Btu Panasonic CU/CS-Z9TKH-8 Điều hòa treo tường 2 chiều inverter cao cấp 9000Btu Panasonic CU/CS-Z9TKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều inverter sang trọng 9000Btu Panasonic CU/CS-VU9SKH-8 Điều hòa treo tường 1 chiều inverter sang trọng 9000Btu Panasonic CU/CS-VU9SKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều inverter sang trọng 12000Btu Panasonic CU/CS-VU12SKH-8 Điều hòa treo tường 1 chiều inverter sang trọng 12000Btu Panasonic CU/CS-VU12SKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều inverter cao cấp 24000Btu Panasonic CU/CS-U24TKH-8 Điều hòa treo tường 1 chiều inverter cao cấp 24000Btu Panasonic CU/CS-U24TKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều inverter cao cấp18000Btu Panasonic CU/CS-U18TKH-8 Điều hòa treo tường 1 chiều inverter cao cấp18000Btu Panasonic CU/CS-U18TKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều inverter cao cấp12000Btu Panasonic CU/CS-U12TKH-8 Điều hòa treo tường 1 chiều inverter cao cấp12000Btu Panasonic CU/CS-U12TKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều inverter cao cấp 9000Btu Panasonic CU/CS-U9TKH-8 Điều hòa treo tường 1 chiều inverter cao cấp 9000Btu Panasonic CU/CS-U9TKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều inverter 9000Btu Panasonic CU/CS-PU9TKH-8 Điều hòa treo tường 1 chiều inverter 9000Btu Panasonic CU/CS-PU9TKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều inverter 24000Btu Panasonic CU/CS-PU24TKH-8 Điều hòa treo tường 1 chiều inverter 24000Btu Panasonic CU/CS-PU24TKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều inverter 18000Btu Panasonic CU/CS-PU18TKH-8 Điều hòa treo tường 1 chiều inverter 18000Btu Panasonic CU/CS-PU18TKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều inverter 12000Btu Panasonic CU/CS-PU12TKH-8 Điều hòa treo tường 1 chiều inverter 12000Btu Panasonic CU/CS-PU12TKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều 24000Btu Panasonic CU/CS-N24TKH-8 Điều hòa treo tường 1 chiều 24000Btu Panasonic CU/CS-N24TKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều 18000Btu Panasonic CU/CS-N18TKH-8 Điều hòa treo tường 1 chiều 18000Btu Panasonic CU/CS-N18TKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều 12000Btu Panasonic CS/CU-N12SKH-8 Điều hòa treo tường 1 chiều 12000Btu Panasonic CS/CU-N12SKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều 9000Btu Panasonic CS/CU-N9SKH-8 Điều hòa treo tường 1 chiều 9000Btu Panasonic CS/CU-N9SKH-8
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter cao cấp 12000Btu Panasonic CU/CS-Z12TKH-8 Điều hòa treo tường 2 chiều inverter cao cấp 12000Btu Panasonic CU/CS-Z12TKH-8