Áp trần

Điều hòa áp trần 2 chiều thường 60000BTU/61000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-H600 Điều hòa áp trần 2 chiều thường 60000BTU/61000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-H600
Điều hòa áp trần 1 chiều thường 60000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-600 Điều hòa áp trần 1 chiều thường 60000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-600
Điều hòa áp trần 2 chiều thường 50000BTU/52000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-H500 Điều hòa áp trần 2 chiều thường 50000BTU/52000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-H500
Điều hòa áp trần 1 chiều thường 50000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-500 Điều hòa áp trần 1 chiều thường 50000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-500
Điều hòa áp trần 2 chiều thường 36000BTU/39000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-H360 Điều hòa áp trần 2 chiều thường 36000BTU/39000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-H360
Điều hòa áp trần 1 chiều thường 36000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-360 Điều hòa áp trần 1 chiều thường 36000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-360
Điều hòa áp trần 2 chiều thường 24000BTU/26000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-H240 Điều hòa áp trần 2 chiều thường 24000BTU/26000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-H240
Điều hòa áp trần 2 chiều thường 28000BTU/30000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-H280 Điều hòa áp trần 2 chiều thường 28000BTU/30000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-H280
Điều hòa áp trần 1 chiều thường 28000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-280 Điều hòa áp trần 1 chiều thường 28000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-280
Điều hòa áp trần 1 chiều thường 24000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-240 Điều hòa áp trần 1 chiều thường 24000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-240
Điều hòa áp trần 2 chiều thường 18000BTU/20000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-H180 Điều hòa áp trần 2 chiều thường 18000BTU/20000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-H180
Điều hòa áp trần 1 chiều thường 18000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-180 Điều hòa áp trần 1 chiều thường 18000BTU Sumikura giá tốt APL/APO-180