• Itctech
  • ITC TECH
Điều hòa treo tường một chiều 9000Btu Daikin FTC25NV1V/RC25NV1V Điều hòa treo tường một chiều 9000Btu Daikin FTC25NV1V/RC25NV1V
Điều hòa treo tường một chiều 18000Btu Daikin FTC50NV1V/RC50NV1V Điều hòa treo tường một chiều 18000Btu Daikin FTC50NV1V/RC50NV1V
Điều hòa treo tường một chiều 22000Btu Daikin FTC60NV1V/RC60NV1V Điều hòa treo tường một chiều 22000Btu Daikin FTC60NV1V/RC60NV1V
Điều hòa treo tường một chiều 12000Btu Daikin FTC35NV1V/RC35NV1V Điều hòa treo tường một chiều 12000Btu Daikin FTC35NV1V/RC35NV1V
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 18000Btu  Daikin FTXV50QVMV/RXV50QVMV Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 18000Btu Daikin FTXV50QVMV/RXV50QVMV
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 9000Btu  Daikin FTXV25QVMV/RXV25QVMV Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 9000Btu Daikin FTXV25QVMV/RXV25QVMV
Điều hòa treo tường một chiều inverter 12000Btu Daikin FTKQ35SAVMV/RKQ35SAVMV Điều hòa treo tường một chiều inverter 12000Btu Daikin FTKQ35SAVMV/RKQ35SAVMV
Điều hòa treo tường một chiều inverter 9000Btu Daikin FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV Điều hòa treo tường một chiều inverter 9000Btu Daikin FTKQ25SAVMV/RKQ25SAVMV
Điều hòa treo tường một chiều inverter 24000Btu Daikin FTKC71TVMV/RKC71TVMV Điều hòa treo tường một chiều inverter 24000Btu Daikin FTKC71TVMV/RKC71TVMV
Điều hòa treo tường một chiều inverter 18000Btu Daikin FTKC50TVMV/RKC50TVMV Điều hòa treo tường một chiều inverter 18000Btu Daikin FTKC50TVMV/RKC50TVMV
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter cao cấp 18000Btu Panasonic CU/CS-Z18TKH-8
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter cao cấp 24000Btu Panasonic CU/CS-Z24TKH-8
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter cao cấp 12000Btu Panasonic CU/CS-Z12TKH-8
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter cao cấp 9000Btu Panasonic CU/CS-Z9TKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều inverter sang trọng 9000Btu Panasonic CU/CS-VU9SKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều inverter sang trọng 12000Btu Panasonic CU/CS-VU12SKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều inverter cao cấp 24000Btu Panasonic CU/CS-U24TKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều inverter cao cấp18000Btu Panasonic CU/CS-U18TKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều inverter cao cấp12000Btu Panasonic CU/CS-U12TKH-8
Điều hòa treo tường 1 chiều inverter cao cấp 9000Btu Panasonic CU/CS-U9TKH-8
Điều hòa treo tường 2 chiều thường 18000Btu Funiki SH18MMC Điều hòa treo tường 2 chiều thường 18000Btu Funiki SH18MMC
Điều hòa treo tường 2 chiều thường 24000Btu Funiki SH24MMC Điều hòa treo tường 2 chiều thường 24000Btu Funiki SH24MMC
Điều hòa treo tường 2 chiều thường 12000Btu Funiki SH12MMC Điều hòa treo tường 2 chiều thường 12000Btu Funiki SH12MMC
Điều hòa treo tường 1 chiều thường 12000Btu Funiki SC12MMC Điều hòa treo tường 1 chiều thường 12000Btu Funiki SC12MMC
Điều hòa treo tường 2 chiều thường 9000Btu Funiki SH09MMC Điều hòa treo tường 2 chiều thường 9000Btu Funiki SH09MMC
Điều hòa treo tường 1 chiều thường 24000Btu Funiki SC24MMC Điều hòa treo tường 1 chiều thường 24000Btu Funiki SC24MMC
Điều hòa treo tường 1 chiều thường 18000Btu Funiki SC18MMC Điều hòa treo tường 1 chiều thường 18000Btu Funiki SC18MMC
Điều hòa treo tường 1 chiều thường 9000Btu Funiki SC09MMC Điều hòa treo tường 1 chiều thường 9000Btu Funiki SC09MMC