• Itctech
  • ITC TECH
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 21000Btu  Daikin FTHF60RVMV/RHF60RVMV Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 21000Btu Daikin FTHF60RVMV/RHF60RVMV
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 25000Btu  Daikin FTHF71RVMV/RHF71RVMV Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 25000Btu Daikin FTHF71RVMV/RHF71RVMV
Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 18000Btu  Daikin FTHF50RVMV/RHF50RVMV Điều hòa treo tường 2 chiều inverter 18000Btu Daikin FTHF50RVMV/RHF50RVMV
Điều hòa treo tường một chiều inverter 24000Btu Daikin FTKS71GVMV/RKS71GVMV Điều hòa treo tường một chiều inverter 24000Btu Daikin FTKS71GVMV/RKS71GVMV
Điều hòa treo tường một chiều 9000Btu Daikin FTC25NV1V/RC25NV1V Điều hòa treo tường một chiều 9000Btu Daikin FTC25NV1V/RC25NV1V
Điều hòa treo tường một chiều inverter 9000Btu Daikin FTKC25TAVMV/RKC25TAVMV Điều hòa treo tường một chiều inverter 9000Btu Daikin FTKC25TAVMV/RKC25TAVMV
Điều hòa treo tường một chiều inverter 24000Btu Daikin FTKC71TVMV/RKC71TVMV Điều hòa treo tường một chiều inverter 24000Btu Daikin FTKC71TVMV/RKC71TVMV
Điều hòa treo tường một chiều inverter 18000Btu Daikin FTKC50TVMV/RKC50TVMV Điều hòa treo tường một chiều inverter 18000Btu Daikin FTKC50TVMV/RKC50TVMV
Điều hòa treo tường một chiều 18000Btu Daikin FTC50NV1V/RC50NV1V Điều hòa treo tường một chiều 18000Btu Daikin FTC50NV1V/RC50NV1V
Điều hòa treo tường một chiều 12000Btu Daikin FTC35NV1V/RC35NV1V Điều hòa treo tường một chiều 12000Btu Daikin FTC35NV1V/RC35NV1V